Toelichting op de karma-reeks 2

Het weten omtrent karma en reïncarnatie is in het verborgene in Europa ononderbroken aanwezig geweest. Christelijke ingewijden, kabbalisten en bepaalde hogere rangen van de vrijmetselarij kenden de realiteit van het karma.

Er zijn ook genootschappen, zoals de rozenkruisers, die het weten omtrent het karma in alle eeuwen van de Europese geschiedenis hebben bewaard en overgedragen.

In de 19e en 20e eeuw zijn er maatschappelijke bewegingen opgekomen, zoals de theosofie van Madame Blavatsky, de  antroposofie van Rudolf Steiner en de astrosofie van Nicolaas de Jong, die getracht hebben om de leer van karma en reïncarnatie zodanig te herformuleren, zodat zij weer kon worden opgenomen in de moderne Europese cultuur.

Zij zijn daar alle gedeeltelijk in geslaagd. Dat heeft positieve en negatieve gevolgen gehad.

Een beweging als die van het nationaal-socialisme zou nooit zo veel aanhang hebben gekregen, als het ontwakende karma-besef in Duitsland verspreiding zou hebben gevonden en de  Duitsers zouden hebben beseft dat volmaaktheid bereikt kan worden als resultaat van de ontwikkeling van een ziel door herhaalde aardelevens.

Dan waren ze niet in de val gelopen van het idee van een volmaakt Arisch ras met een blonde Übermensch.

Diep in zijn onbewuste weet ieder mens immers dat hij door vele levens heen een steeds veelzijdiger en volmaakter persoon kan worden. Talrijke jongemannen en jonge vrouwen werden in de jaren 1917-1989 meegesleept door het idee dat er, mits er een revolutie en een radicale transformatie van de maatschappij zouden plaatshebben, een ‘nieuwe mens’ kon worden geschapen die vrij was van de gebreken van de oude. Doordat zij  geen bewustzijn van het karma hadden, werden zij vatbaar voor de ketterijen van de ‘˙Übermensch” of de “Sovjet-Mens”.

Het tegenhouden van de natuurlijke verspreiding van het karma-idee heeft vanuit dit perspectief de voedingsbodem gelegd voor de (aantrekkingskracht van) Nieuwe-Mens-ideologieën als communisme, fascisme en nationaal-socialisme.

In de nationaal-socialistische beweging komen we karma tegen van fanatieke stromingen binnen katholicisme, protestantisme en jodendom. Niet alleen het karma van individuele personen, maar ook van Europa als geheel komt in het nazisme tot uitdrukking. Otto Rasch bijvoorbeeld, die leiding gaf aan de beruchte Einsatzgruppe C die moordend door de Oekraïne trok, was in een eerder vorig leven betrokken bij de uitroeiing van de Katharen.

Otto Rasch

Hij had zijn ziel gevormd in de ‘heilige’ strijd tegen mannen en vrouwen  die een andere vorm van christendom beleden, en zelfs tegen hun kinderen. Zijn ziel heeft dus in die periode zowel een sterk geloof, als  een uitgesproken meedogenloosheid ontwikkeld. Daardoor was hij kwetsbaar voor de indoctrinatie van het nazisme en de geleidelijke ontmenselijking die daarmee gepaard ging en heeft hij met heilige overtuiging tienduizenden burgers in de Oekraïne uitgeroeid.

Otto Rasch is gereïncarneerd in de homoseksuele Nederlandse ambassadeur voor Italië Joep Wijnands.

Hetzelfde zien we bij enkele figuren uit het protestantisme. Een sterke eenzijdige ontwikkeling van het rationele verstand heeft bij sommige protestanten bepaalde eigenschappen in de ziel ontwikkeld, die de individualiteit kwetsbaar maken voor de ideologische indoctrinatie van het nazisme. We zullen hier de voorbeelden maar even weglaten.

Er is ook een verband tussen het occulte jodendom en het occulte nazisme, dat is begonnen met de schepping van de Golem door de Maharal van Praag en is geculmineerd in de persoon van Adolf Hitler.

Hitler heeft het karma van de Golem gekregen toen hij in de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog gas inademde. Voor zijn incarnatie als Adolf Hitler, – die 25% joods was en mogelijk een genetische verwantschap had met de familie Rothschild -, was deze individualiteit meermaals geïncarneerd in personen die zich met occulte joodse kennis bezig hielden. Doordat hij de hoge joodse ingewijdenkennis verkeerd begreep en verkeerd toepaste, incarneerde hij steeds opnieuw in een joods lichaam.

Men kan maximaal 7 keer achter elkaar in hetzelfde ras incarneren, maar daarna dreigt de dood van de ziel, die vele malen erger is dan die van het lichaam. Dat wordt ook wel de ‘weg naar het verderf’ genoemd.

Dat is een ernstige schending van de wetten van het karma, want het karma stelt zielen in staat om in steeds andere lichamen en culturen ervaringen op te doen en zodoende een veelzijdiger mens te worden.

De individualiteit van Adolf Hitler incarneerde in de periode tussen Christus en de 20e eeuw meerdere keren binnen het joodse volk. Hij raakte gevangen binnen zijn eigen ras. Dat was een volstrekt uniek karma, dat onder normale omstandigheden nooit kan ontstaan. Het kan alleen optreden door misbruik van magie.

In zijn voorlaatste incarnatie als rabbi Juda ben Alkalai maakte deze individualiteit opnieuw misbruik van ingewijdenkennis, terwijl  hij de  occulte basis van het zionisme legde.

Alkalai met zijn vrouw Esther

De joodse traditie leert dat de Messias zal verschijnen als de joden er klaar voor zijn. De Messias zal het volk van Israël dan terugleiden naar het Beloofde Land. Alkalai draaide dat echter om. Hij verklaarde dat de joden eerst naar Israël moesten terugkeren en dat de Messias dan wel zou volgen. Hij ging op de stoel van God zitten door de Messias als het ware te dwingen om aan zijn wil te gehoorzamen.

Toen deze individualiteit tenslotte in Adolf Hitler incarneerde, had hij een enorme haat opgebouwd tegen het joodse volk. Hij wilde het joodse volk in zijn geheel vernietigen, zodat hij niet meer in een joods lichaam hoefde te incarneren.

Ondanks al deze zaken is Hitler lang niet de meest kwaadaardige van de nazi’s. Hij heeft zelfs iets tragisch.

De echte gitzwarte zielen in de nazi-beweging – en dan moet u denken aan enkele van de zwartste zielen die ooit op aarde geleefd hebben – waren informeel georganiseerd in een soort ‘loge’, maar hadden bewust verspreid posities ingenomen binnen de SS.

Zij kwamen bijeen en hielden rituelen in de Wewelsburg, het occulte hoofdkwartier van de SS. Zij deden dat niet in de Obergruppenführersaal of in de Gruft, – waar overigens nog regelmatig ingebroken wordt door hedendaagse satanistische genootschappen, die er rituelen houden -, maar in een geheime cultruimte onder de wijnkelder. Deze ruimte is tot op de dag van vandaag nog niet ontdekt.

De wijnkelder van de Wewelsburg

De echt duistere figuren zaten voornamelijk in de SS. Het hoofd van de SS, Reichsführer SS Heinrich Himmler vormde een overgangsfiguur tussen de exoterische nazi’s als Hitler en de occulte groepering achter het nazisme.

Veel en veel slechter dan Hitler was de persoon die zich meerdere levens achtereen had verbonden met zwart-magische procedures, vanaf zijn leven als Guillaume de Nogaret, – de ‘Heinrich Himmler’ van Filip de Schoone en de architect van de ‘holocaust’ tegen de Tempeliers in 1307 – en die in de eerste helft van de 20e eeuw ik-loos terugkeerde in de SS-ers Adolf Haas en Christian Wirth. Begin jaren vijftig is hij teruggekeerd als nakomeling van Carl Oberg in een persoon die gerekruteerd werd in het Gladio-programma van de NAVO, waar hij een groot aantal onschuldige burgers opblies bij een reeks aanslagen, die in het kader van het NAVO-programma aan extreem-rechtse of extreem-linkse bewegingen werden toegeschreven.

Toen hij door de Nederlandse overheid werd ontslagen, heeft hij zich in zijn privé-leven schuldig gemaakt aan een reeks gruweldaden. Hij was verslaafd aan sadistische praktijken, selecteerde kinderen op basis van hun energie voor participatie aan rituelen en beoefende een moderne Engelse variant van zwarte magie,  ‘chaos magick’ genaamd. In zijn persoon concentreert zich zo’n grote hoeveelheid kwaad, dat zulks alleen met kennis van het karma kan worden begrepen. Een hoeveelheid kwaad die normaliter door 200-300 oorlogsmisdadigers gepleegd zou moeten worden om, maar dan geconcentreerd in één persoon.

Zijn incarnatie vormde als het ware de spirituele tegenhanger van de inslag van een meteoriet op het fysieke vlak. De krachten die door hem heen werkten hadden het sociale weefsel van de Nederlandse samenleving definitief kunnen verwoesten. Daarom werd er door de kosmos een ‘witte’ strijder op hem gezet, die zijn verdere incarnatie na een strijd van 7 jaar lang in 2014 uiteindelijk teniet deed.

In de occulte genootschappen in Nederland, die in de jaren ’70 en ’80 in Amstelveen en elders actief waren, ontmoette de incarnatie van Guillame de Nogaret personen die evenals hij  in hun vorige leven in de occulte kringen achter de SS actief waren.

Deze genootschappen zijn de gehele 20e eeuw in Nederland actief geweest en mochten vijfvoudig premier en oorlogsmisdadiger Hendrikus Colijn, die in Indonesië vrouwen en kinderen had vermoord, tot hun leden rekenen.

Tijdens de oorlog hebben zij de occulte leden binnen de SS informatie gegeven over tientallen gebouwen, zoals bijvoorbeeld de driehoek tussen de boerderij op Kamp Amersfoort, standbeeld De Ladder van Armando en het kerkhof van oud-Leusden aan de overzijde van de N227, waar zich reeds ondergrondse ruimtes en verbindingen bevonden, die voor rituele activiteiten gebruikt werden.

De Ladder werd door Armando gepresenteerd als symbolische ontsnapping: een ladder waarmee de gevangenen van kamp Amersfoort over het hek rondom het kamp hadden kunnen ontsnappen.

Maar de tweede betekenis van het kunstwerk was, dat je via de ladder afdaalt in de hel. Dat is bewust zo gedaan, want onder de ladder bevindt zich een gang naar kamp Amersfoort, alsmede een gang naar het kerkhof in Oud-Leusden die onder het graf van de Beauforts doorloopt naar de toren.

Van het kerkhof loopt weer een gang terug naar de boerderij op kamp Amersfoort.

Er zijn in Nederland tientallen van dergelijke ondergrondse verbindingen, waarvan een aantal gebruikt werd en wordt voor rituelen.

De groepering achter de SS was niet alleen in Duitsland actief, maar ook in Nederland, België, Groot-Brittanië, Italië en enkele andere landen.

Een ander persoon die gelieerd was aan het occulte genootschap achter de SS, was mede-oprichter van de VVD Dirk Uipko Stikker. Stikker was behalve minister van Buitenlandse zaken en ambassadeur ook secretaris-generaal van de NAVO.

Dirk Uipko Stikker

De VVD-oprichter nam die zijn intrek  in het huis aan de Wolfert van Borsselenlaan 119 in Amstelveen, waar tijdens de oorlog de Wehrmacht-generaal Christiansen was ingekwartierd. Dat is de generaal die bevel heeft gegeven tot de razzia van Putten.

Generaal Friedrich Christiansen

Waarom in het huis gaan wonen waar dat nazi-beest gezeten heeft? Dat huis was en  is aangesloten op een uitgebreid gangenstelsel dat niet alleen verbonden is met de tegenover gelegen Paulusbunker,  maar ook met een cultruimte onder het standbeeld ‘Constructie met Bol’ op de nabijgelegen Keizer Karelweg.

‘Constructie met Bol’

Het standbeeld is een mengeling van een spin en een teek en is geïmpregneerd met energie die door zwart-magische rituelen wordt opgewekt. Het figureert als de helft van een Zwarte Zon, die als het ware licht absorbeert. De vormen en verhoudingen zijn zodanig gekozen, dat zij maximale ‘low vibrational energy’ afgeven.

De halve bol is echter eveneens het omgekeerde van een zwarte ‘Graal’ die zich in de cultruimte onder het standbeeld bevindt. De zwarte graal dient als zwart-magisch tegenbeeld van de christelijke graal, waaruit Christus de discipelen bij het Laatste Avondmaal te drinken gaf met de woorden: ‘Dit is mijn bloed’.

De graal onder ‘Constructie met Bol, werd na de oorlog decennia lang gebruikt als kelk waaruit – zowel symbolisch als letterlijk – bloed gedronken werd bij offerrituelen.

Dat is het ritueel, waaraan het gedicht ‘Alles van Waarde is Weerloos’ van de bekende naoorlogse dichter ‘Lucebert’ ( ‘Lucifer’) zijn tweede betekenis ontleent.

Lucebert was een van vier tot zes kunstenaars binnen de Cobra-groep, die de opdracht hadden om de Cobra-beweging te gebruiken als voertuig om de naoorlogse Nederlandse cultuur te vernietigen.

Een andere kunstenaar die dezelfde opdracht had, was Ko Westerik.

Co Westerik

Westerik schildert op kunstzinnige wijze folterscènes, zoals een mevrouw met een rattenketting om haar nek, wier borsten door de ratten worden opengereten.

Westerik schrijft op 13 september 2016 op zijn website over zichzelf: “Hij is een precies man en een scherp waarnemer die dicht onder de oppervlakte van de herkenbaarheid een gevoelige zenuw raakt.”

Behalve toespelingen op folterrituelen, bevat zijn werk ook toespelingen op zwart-magische symboliek, zoals onderstaande zwarte piramide met deksteen.

Waar de witte of zandkleurige piramide symbool staat voor de witte inwijdingsweg, staat de zwarte piramide symbool voor de zwart-magische inwijdingsweg.

Hier hebben we te maken met het bewust bedrijven van het kwaad en dat is van een hele andere orde.

Het eerste schilderij toont een rituele foltering. Door toekijken of deelname aan dergelijke  rituelen, ontstaat bij de deelnemer een bewustzijnsverandering.

De bewustzijnsverandering die ontstaat in het kader van het in het eerste schilderij geciteerde ritueel – mits dat door de hogepriester precies uitgevoerd wordt en door de deelnemers geconcentreerd wordt beleefd – leidt tot de kennis  die is weergegeven in het tweede schilderij.

Het eerste schilderij  is het middel, het tweede is het doel. Het eerste toont de methode, het tweede het resultaat.

Lezen we nu opnieuw de zelfbeschrijving van de kunstenaar: “Hij is een precies man en een scherp waarnemer die dicht onder de oppervlakte van de herkenbaarheid een gevoelige zenuw raakt.”

‘Precies’ betreft de zorg waarmee het ritueel wordt uitgevoerd, ‘waarnemer’ de concentratie die vereist is voor het maximale resultaat, ‘de oppervlakte van de herkenbaarheid’ is de huid.

De huid wordt met een ‘scherp’ voorwerp opengesneden. De blootgelegde zenuw wordt met het mes ‘aangeraakt’ en dat veroorzaakt een felle pijn (‘gevoelig’).

 

Toelichting op de karma-reeks 1

Op verzoek van een aantal lezers  biedt de redactie u een toelichting op de serie ‘What is the essence of man?’

De serie richt zich, zoals de titel zegt, op de vraag wat het wezen van de mens is. Meer concreet van een bepaald persoon. Zij doet dat op basis van het naast elkaar plaatsen van concrete historische figuren en tijdgenoten, die een sprekende gelijkenis vertonen.

De historische personen zijn niet willekeurig geselecteerd.  Het zijn merendeels nazi’s, dat wil zeggen zielen  die tussen 1933 en 1945 een rol hebben gespeeld in de politiek of de strijdkrachten van het nationaal-socialistische regime van het ‘Derde Rijk’. De tijdgenoten, waarmee zij iets hebben, zijn uitgewaaierd over verschillende landen (Nederland, België, Frankrijk, Groot-Brittannië, Verenigde Staten, Hongarije) en over verschillende sectoren van de maatschappij (politiek, diplomatie, justitie, lokaal bestuur, inlichtingendiensten, strijdkrachten, de financiële wereld, media, kunst en entertainment).

De overeenkomsten zijn, hoewel het misschien anders overkomt, niet gebaseerd op uiterlijk, maar op wat er in de uiterlijke verschijningsvorm tot uitdrukking komt. Ook al is de uiterlijke gelijkenis vaak frappant, het gaat om de wijze waarop de innerlijke gelijkenis doorklinkt.

De serie stelt de lezer in de gelegenheid om zichzelf de vraag te stellen naar wie iemand nou werkelijk is. Wat uiterlijk is en wat wezenlijk. Het is zowel ‘kijken’, als ‘luisteren’.

Het gaat in een aantal gevallen om reïncarnaties van dezelfde individualiteit, zoals bij onze geliefde premier. Dat wil zeggen dat wij menen dat de individualiteit van Herbert Albrecht is wedergekomen in de persoon van Mark Rutte.

Albrecht was Gauleiter –  ‘commissaris van de koningin’ zeg maar – van Mecklenburg-Lübeck in Hitler-Duitsland. Hij was weder oorlogsmisdadiger, noch verzetsheld en van hem is verder nauwelijks iets bekend.

In andere gevallen gaat het om een gedeeltelijke incarnatie, bijvoorbeeld van een van de meer fijnstoffige lichamen die zich tussen  lichaam en geest in bevinden, zoals het energielichaam (etherlichaam) of het zielelichaam (astraallichaam).

Dat is het geval bij Abraham Lincoln, een tweeslachtig figuur die enerzijds de slavernij heeft afgeschaft, maar anderzijds een sterk verdierlijkt zieleleven had dat zelfs in zijn fysionomie tot uitdrukking komt.

Lincoln heeft zijn duistere kant overgedragen aan Joran van der Sloot die daaraan bezweken lijkt te zijn.

Joran was niet slecht – in tegenstelling tot zijn vader – maar droeg iets slechts bij zich. Dat was het verschil met zijn vader, voor wie hij die meisjes moest meelokken. Hij had zich moeten spiegelen aan zijn vader en moeten beseffen dat hij anders was. Hij had zijn eigen weg moeten gaan. Dat zou hem gered hebben.

In weer andere gevallen betreft de serie uitsluitend een uiterlijke gelijkenis.

Maar het is volstrekt niet noodzakelijk dat het begrip van karma en reïncarnatie deel uitmaakt van uw wereldbeeld om deze serie succesvol op te kunnen nemen, want het gaat erom dat u de tijd neemt om het verschil te leren zien tussen de uiterlijke verschijningsvorm van de mens en zijn innerlijke wezen.  De serie bereikt zijn doel, als u als lezer dat doet. Als u naar de voorgehouden  personen kijkt, een gevoel krijgt van wie zij zijn, beseft wie de ander is en in hoeverre beiden met elkaar verbonden zijn.

De lezer kan daarbij zelf vragen stellen, als hij dat wil: is dit dezelfde individualiteit? Of is het slechts een gelijkenis? Is het karma of DNA? Of is het een verband dat we wellicht pas in toekomstige generaties kunnen begrijpen?

Het zich laten inspireren door goede mensen, die als voorbeeld kunnen dienen, is natuurlijk het belangrijkst, maar het is ook nodig om naar ‘gewone’ of ‘slechte’ mensen te kijken, anders wordt het kwaad te sterk.

In een enkel geval krijgt men de indruk dat de individualiteit in een vorig leven gespleten of versplinterd is, en dat de hemelse hiërarchieën in hun wijsheid besloten hebben om beide zijden van de individualiteit in twee verschillende persoonlijkheden te laten incarneren.

Of er is sprake van een ‘kosmische dubbelganger’, een verschijnsel dat door verschillende helderzienden wordt waargenomen, maar dat wij niet kunnen plaatsen in de leer van karma en reïncarnatie, zoals die aan ons overgeleverd is.

Bij Heinrich Himmler bijvoorbeeld is de zijde van de persoonlijkheid die in zijn rechter gelaatshelft tot uitdrukking komt, in Frankrijk gereïncarneerd in een ‘heel naar mannetje’. De andere kant hebben wij niet kunnen vinden. Die is mogelijk definitief ‘in de afgrond van het Beest’ gevallen.

Komt u bij dit alles tot een verwerping van het gepresenteerde materiaal, dan heeft u ook iets helder gekregen en heeft de serie ook haar doel bereikt.

Er zit ook een geval bij dat niet klopt. Dat is bewust gedaan, want de bedoeling is dat u als lezer zelf een oordeel vormt. Daardoor wordt u er dus van behoed om als het ware ‘automatisch’ het voorgespiegelde verband over te nemen, zonder het aan uw eigen gevoelswaarneming te toetsen.

De nationaal-socialistische beweging was een valluik voor veel zielen. Zij zijn dieper gevallen, dan in een ander systeem denkbaar was geweest, met uitzondering van het communisme. Maar omdat zij toch hun sporen hebben nagelaten in die periode – en die periode in hen – maken zij deel uit van het lot van Europa.

De twintigste eeuw is met afstand de meest bloedige eeuw in de Europese geschiedenis geweest, zo niet in de geschiedenis van de mensheid.

Het is ook de eeuw, waarin de mensheid zich uiteen heeft moeten zetten met bepaalde uitingen van het kwaad die zo eminent zijn, dat men er eigenlijk niet omheen kan.

We zullen ons ook uiteen moeten zetten met de rol en betekenis van  het kwaad in de moderne geschiedenis, zonder te vervallen tot moralisme of relativisme.

Er zitten dan ook enkele gevallen bij, waarbij niet sprake is van zo maar een gevallen ziel, maar waarbij geen ziel meer is en u rechtstreeks ‘in de ogen van het kwaad’ kijkt. Lichtloze en zielloze ogen, waarin geen licht schijnt en waar geen goedheid uit straalt,  waar slechts duisternis is.

Dat mogen wij nu zien, want het licht in de wereld wordt sterker, het bewustzijn van steeds meer mensen groeit. Er wordt wel gesproken van de ‘global awakening’, het wereldwijde ontwaken van een nieuw bewustzijn van de mensheid.

De mensheid schrijdt over de drempel van een een materialistisch naar een spiritueel wereldbeeld. Van een zintuigelijk naar een bovenzinnelijke waarneming van de wereld die hem omringt. Naar het zelfstandig leren waarnemen van de ‘etherwereld’ en de ‘astrale wereld’. Daarom mogen wij nu een stukje van het kwaad (laten) zien. Doordat  wij het zien, schijnen wij ons licht erop.

Esoterisch gezien wil de serie een heel klein stukje duisternis omvormen, omdat wij het licht van ons bewustzijn erop laten schijnen. ` Als het licht schijnt in de duisternis, wordt de duisternis immers overwonnen.

Er is echter nog een reden, waarom juist nu het karma van de nazi’s onthuld mag worden. Er is sinds 2001  zeer veel ‘Kriegsaufbau’ gedaan in Europa en als er niet voldoende Europese burgers wakker worden, worden wij met subtiele middelen langzaam  in een militair conflict met Rusland geleid.

Auschwitz en de Holodomor laten zien dat het niet op het laatste moment toch nog wel goed komt, zoals de ingeslapen Nederlandse bevolking zichzelf voorhoudt. Op het laatste moment is de  kans juist veel groter dat het fout gaat.

Als we deze catastrofe hadden willen voorkomen, hadden wij op tijd moeten handelen.

Wij bevinden ons met tweederde zekerheid aan de vooravond van de ‘Derde Wereldoorlog’. Rusland zal er alles aan doen om een nieuw Europees bloedbad te voorkomen, omdat het uit ervaring weet hoeveel leed dat voor de bevolking met zich meebrengt. Maar als het tot de conclusie komt dat zo’n conflict onvermijdelijk is, – omdat dit in Washington, Londen en Den Haag gewild wordt en de bevolkingen van die landen dit toestaan -, zal het zelf het moment van aanvang van de vijandelijkheden kiezen.

Dat is ook weer een noodzakelijkheid, want Rusland heeft niet de economische draagkracht om een langgerekte oorlog vol te houden. Er worden dus, net als in 1914, allerlei voldongen feiten geschapen die oorlog steeds onvermijdelijker maken.

In de schaduw die deze nieuwe mensheidscatastrofe vooruit werpt, mogen wij meer van het kwaad zien.

Wij mogen meer van de krachten achter de oorlogsvoorbereidingen zien, zodat wij begrip krijgen van waar zij naar streven en welke methoden zij gebruiken. Als wij dat inzien, begrijpen we dat het wellicht het tegendeel is van iets zeer goeds dat graag wil incarneren.

Gebruiken de kringen van de ‘war party’ geheimhouding? Dat is omdat geheimhouding macht schept. Maar dat betekent dat kennis vrij maakt!

Kennis van uzelf en van uw medemens. Van uzelf en van de wereld.

Wat doet u dus, als u ziet dat de vrijheid van het internet aan banden wordt gelegd? Niets.

U doet niets. En daarom hobbelen wij rustig verder naar de afgrond.

Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen de verschillende nazi’s. Niet alle nazi’s waren slecht. De meesten van hen hebben nog karma.

Adolf Hitler, bijvoorbeeld, draagt de grootste  verantwoordelijkheid voor de misdaden van de nationaal-socialisten. Maar hij was bij lange na niet de slechtste. Hitler was, hoe vreemd het ook moge klinken, bij geboorte in principe een goed mens.

Hitler staat juist symbool voor die personen die tijdens hun leven bezeten worden door het kwaad.

Het karma van Hitler is door een bijzondere interventie van de kosmos (in de zin van de krachten in de spirituele wereld) na de oorlog verdeeld over een groot aantal mensen. Dat is omdat het te veel was voor één enkel mens om te dragen.

Bij ons is één persoon bekend die een heel klein stukje van het karma van Hitler draagt, en die doet dat heel goed. Dat is een bekende Amerikaanse onderzoeksjournalist die 18 uur per dag strijd voor vrijheid en transparantie en tegen de afbraak van de Amerikaanse rechtstaat.

Hij gelooft heilig in de Amerikaanse vrijheden, zoals die in de Constitutie zijn vastgelegd, en heeft ontdekt dat de Federal Emergency Management Agency een stelsel van opvangkampen heeft opgezet, compleet met voorraden doodskisten, dat bij de afkondiging van de noodtoestand gemakkelijk kan worden omgezet in concentratiekampen.

Hij heeft er aan bijgedragen dat een eerste poging om in de VS de ‘binnenhuisarchitectuur’ van een militaire dictatuur op te zetten, voorlopig is afgeblazen.

Het onderzoek naar de karmische achtergronden van hedendaagse publieke personen kan – tenminste voor een essentieel aantal lezers – een waardevolle verdieping zijn voor het begrip van het tijdperk waarin wij leven.