Porosjenko heeft 450 miljoen euro in voormalige IDB-villa

Het Oekraïense volk kan opgelucht ademhalen, nu komiek Volodymyr Zelensky op zondag 21 april 2019 de presidentsverkiezingen van het land heeft gewonnen en oorlogshitser Petro Poroshenko naar huis is gestuurd.

Petro Porosjenko

Het land krijgt eindelijk een kans om zichzelf te hervinden en zijn nationalistische zelfbeeld aan te passen aan de realiteit van wat het eigenlijk is: een grensland van twee schitterende culturen, de Russische en de Oekraïnse.

Porosjenko heeft Oekraïne met zijn anti-Russische taalwetten en anti-Russische retoriek in tweeën gespleten. Hij is persoonlijk verantwoordelijk voor de afscheiding van de twee Russische provincies Donbas en Loegansk in het oosten, die te veel trots hadden om als tweederangsburgers behandeld te worden in hun eigen land.

Het is bemoedigend dat de Oekraïense kiezer Zelensky beoordeeld heeft op basis van zijn persoonlijkheid en zijn standpunten en niet op basis van zijn joodse afstamming.

Volodymyr Zelensky

Dat bevestigt de trend van de afgelopen jaren dat het antisemitisme toeneemt in West-Europa, maar afneemt in Oost-Europa.

Het NRC Handelsblad schreef op maandag (22 april 2019) over Porosjenko: “In de afgelopen vijf jaar heeft de zittende president zijn belofte om de alomtegenwoordige corruptie in Oekraïne aan te pakken, niet waargemaakt.”

Tja, je kunt ook aan Don Corleone vragen of hij de georganiseerde misdaad in Sicilië wil aanpakken. Godzijdank is de Oekraïne nu bevrijd van deze splijtzwam.

Porosjenko is een van de rijkste oligarchen van Oekraïne, wiens vermogen in 2012 omstreeks 1 miljard dollar bedroeg en in 2015 vanwege Russische sancties was gedaald naar 720 miljoen dollar.

De kern van Porosjenko’s vermogen is de Roshen-groep, met een jaarlijkse omzet van 1 miljard dollar.

Wie schetst onze verbazing dat wij de financiële poot van Roshen aantroffen in Nederland (met dank aan AG)?


en wel in Wassenaar op de Rijksstraatweg 675.

Dit rijksmonument, dat momenteel het bedrijf Finance Factor herbergt, staat bekend als ‘Villa Maarheze’.

Na de Tweede Wereldoorlog zat daar de in 1949 met hulp van de Britse regering opgerichte ‘Inlichtingendienst Buitenland’ (IDB), die uiteindelijk in 1992 halsoverkop door toenmalig premier Ruud Lubbers werd opgeheven om te voorkomen dat de vuile was werd buiten gehangen.

De taken van de Inlichtingendienst Buitenland (IDB) werden overgenomen door de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) en de Militaire Inlichtingendienst (MID).

De IDB viel onder het door oorlogsmisdadiger Hendrikus Colijn opgerichte Ministerie van Algemene Zaken, zeg maar de Nederlandse Rijkskanselarij.

Villa Maarheze vertoont de architectonische kenmerken van een maçonnieke tempel, met twee zuilen in het voorhof, drie driehoeksgevels die in een driehoeksverhouding zijn ontworpen en uiteraard de driehoeksgevel met het oog / raam erin.

Als ik een thrillerschrijver was à la Dan Brown, dan zou ik schrijven dat Porosjenko vanuit Nederland werd aangestuurd door het internationale Schotse Hogegraden systeem, via subtiele controle op zijn vermogen.

Ik zou erop wijzen dat wij onze monarchie te danken hebben aan grootmeester van de 33e graad van de Schotse Rite, Lodewijk Napoleon, voor wie draagvlak was gecreëerd door generaal Auguste de Marmont tijdens zijn verblijf in Nederland in 1804 en 1806.


Louis Bonaparte fut grand maître du Suprême Conseil du 33e degré en France.”

Ik zou erop wijzen dat de MIVD tevens is opgericht vanuit een hogere ‘Egyptische’ graad uit het Schotse systeem, waarnaar de sfinx in het logo van de dienst verwijst.

Ik zou tot het inzicht komen, dat Nederland een eerste stap op het continent vormt voor de buitenlandspolitieke aspiraties van het Schotse HG systeem en dat een prominent deel van de Nederlandse upper class deel uitmaakt van dat systeem.

Porosjenko had – thriller of geen thriller – zeer innige banden met de Westerse financiële wereld en de Nederlandse ‘deep state’. Zodanig dat deze voormalige president van de centrale bank van Oekraïne 450 miljoen euro – de bulk van zijn vermogen – in de voormalige villa van de Nederlandse geheime dienst in Wassenaar heeft geparkeerd.

Onder het pro-Westerse bewind van Porosjenko floreerde behalve de corruptie ook de handel in minderjarige Russische meisjes die via de Poolse mensenhandel-maffia naar Nederlandse, Britse en andere Westerse elites gesmokkeld werden.

Dat was met name in het begin en het midden van Porosjenko’s bewind (2014-2018). Terwijl Porosjenko de opgave had om Rusland tot op het bot te provoceren, werd er in die tijd middels een reeks false flags en een gecoördineerde desinformatiecampagne van de NAVO-inlichtingendiensten toegewerkt naar een conflict met Rusland dat op 16 augustus 2018 had moeten uitbreken.

Deze twee processen, oorlogsvoorbereiding en mensenhandel, waren – hoe vreemd het ook klinkt voor ‘niet-ingewijde’ lezers – innig met elkaar verbonden.

Hoe zit dat? Wel, om een militair conflict te forceren met een nucleaire supermacht die een tankovermacht heeft van 6 op 1, moet je psychopaat zijn. Normale mensen doen dat niet.

De Westerse ‘kakistocratie’, de ‘heerschappij van de slechtsten’, is een conditio sine qua non voor de nodeloze conflictopbouw tussen Rusland en Europa. Er moet een groot aantal psychopaten op sleutelposities zitten om zo’n beleid in te zetten. Gewone mensen riskeren geen conflict met 800 miljoen doden tot gevolg.

In het Westen functioneerde een groot aantal ‘black mail rings’, chantabele kringetjes die samen een invloedrijk clandestien netwerk vormden. Zij waren buitengewoon actief in Nederland. De pedofiele, sadistische en obscurantistische praktijken van dat systeem van georganiseerd verderf vergen een regelmatigs stroom minderjarigen om te kunnen functioneren.

De driehoek van corruptie, compliciteit & chantabiliteit is het middel, waarmee de onafhankelijkheid van een land kan worden ondermijnd en een funest buitenlandbeleid kan worden geïmplementeerd.

Dat is zelfs in spiritueel opzicht zo. Als er in zo’n korte tijdsperiode in de aanloop naar een oorlog niet voortdurend rituele bijeenkomsten worden gehouden, waar passende ‘energieën’ worden opgewekt, die middels het collectieve onbewuste uitstromen over de gemeenschap, dan wordt er niet voldoende maatschappelijk draagvlak gecreëerd voor de laatste fase van een dergelijke conflictopbouw.

Hoe hoger in de kakistocratie, hoe jonger de kinderen. In deze omgekeerde wereld geldt het principe van innocence is the highest currency. In kringen van georganiseerd verderf, vormt onschuld het meest zeldzame edelmetaal. Het ‘offeren’ van ‘onschuld’ vormt de hoogste ‘macht’, omdat het slechtste logischerwijs ook het meest chantabel is en chantabiliteit macht is.

‘Macht’ wordt immers uitgeoefend door de relatief het best georganiseerde minderheid die relatief het meeste als een goed ge-oliede machine optreedt. Chantabiliteit smeedt psychopaten aaneen tot een effectief netwerk. Hoe slechter, hoe beter, dat wil zeggen, hoe effectiever.

Om succesvol een wereldoorlog te prepareren, moeten op allerlei niveau’s feiten gecreëerd worden. Als ook maar enkele van die omstandigheden uitblijven, zou het kunnen zijn dat het ‘meesterwerk’ niet kan worden voltooid.

Als de toevoer van Slavische meisjes naar het Westen bijvoorbeeld tot stilstand komt, neemt de chantabiliteit binnen de kakistocratie af. Zij begint binnen een paar maanden al te dalen en zakt binnen een paar jaar onder het niveau dat nodig is om ‘veilig’ de laatste fase van conflictescalatie in te kunnen gaan. De black mail rings krijgen geen brandstof meer en de soevereiniteit van het land begint zich onmiddellijk te herstellen. De natuur streeft immers altijd naar herstel en gezondheid. Datzelfde geldt voor de samenleving.

In de jaren 2014 tot en met 2017 is zo’n grote schade aangebracht aan de logistiek van de ‘white slave trade’ en aan de ‘occulte infrastructuur’ in met name Nederland, dat de deadline van escalatie naar een militair conflict in augustus 2018 niet is gehaald.

Na de mislukte false flags van Douma, Skripal en Halbe Zijlstra in voorjaar 2018 is de kans op het conflict op het moment dat het moest gebeuren voorbijgegaan. De benodigde omstandigheden waren niet allemaal op tijd gecreëerd. Het verzet had gewonnen.

Dit proces heeft zich grotendeels achter de schermen afgespeeld, maar het is ook precies daar waar oorlogen worden voorbereid.

Porosjenko was een sleutelfiguur in deze oorlogsvoorbereidingen. Nadat de deadline voor het conflict in 2018 niet was gehaald, werd een verkiezingsnederlaag mogelijk en konden de positieve krachten in Oekraïne doorbreken.

Het aftreden van deze Westerse marionet, met zijn 450 miljoen euro in een IDB-villa in Wassenaar, is een opluchting voor Europa.

Het is niet uit te sluiten dat er vroeg of laat een derde wereldoorlog komt, want de mensheid heeft nog niet voldoende bewustzijn om conflicten om te vormen en blijvend in vrede te leven. Die zal echter opnieuw en op een andere manier moeten worden georganiseerd. Dat zal niet voor 2022 zijn. Als we voor die tijd het referendum erdoor hebben, zullen we die kunnen vermijden.

Behoedzame steun aan Forum voor Democratie

Wij zijn gisteren lid geworden van Forum voor Democratie. De reden is dat met de verkiezingsoverwinning van Forum bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten de mogelijkheid is ontstaan om Nederland zinvol te hervormen.

Er staat nu een partij die zowel voor democratisering van het bestel is, als tegen overheidsbemoeienis.

Dat is de weg voorwaarts, want democratisering dient in laatste instantie het uitdragen van de vrijheid van het individu.

De hoogste vrijheid is de vrijheid van het individu. Dat is overal zo op aarde, maar het is de opgave van de Westerse cultuur om die vrijheid te formuleren.

De vrijheid van het individu is er het beste mee gediend, als de macht van de overheid zich zo weinig mogelijk uitstrekt over het privé-leven van het individu. Dat betekent dat het individu in al zijn verschijningsvormen, van burger, kiezer, ouder, ondernemer, werknemer, student en patiënt een maximale vrijheid moet kunnen genieten.

Of u een autogordel draagt, een zorgverzekering heeft, een boom omhakt op uw terrein, een dakkapel aan uw huis plaatst, een tent voor vluchtelingen zet in uw tuin, dat beslist u in principe allemaal zelf.

U mag zelf uw geneeswijze kiezen: allopathie of homeopathie. Dat houdt in dat de inspectie voor de gezondheidszorg zich niet meer mag bemoeien met alternatieve geneeswijzen.

U heeft vrijheid van onderwijs en mag zelf een school oprichten, indien u dat wilt, en zelf de inhoud van het lesprogramma bepalen. Dat is alleen mogelijk, als de inspectie voor het onderwijs wordt ontbonden. Kwaliteitscontrole moet onafhankelijk van de overheid worden uitgevoerd en mag niet dwingend zijn voor scholen.

U heeft vrijheid van meningsuiting. Dat houdt in dat u samenzweringstheorieën mag publiceren, revisionistische versies van de geschiedenis mag propageren en zelfs racistische filmpjes mag publiceren op internet.

Xenofobe, homofobe, islamofobe, racistische en antisemitische opvattingen moeten bestreden worden in de arena van het vrije woord, waar ze het meest kwetsbaar zijn.

Als een burger uit haat een misdrijf pleegt, dan is het misdrijf strafbaar, niet het motief. Het maakt niet uit of het persoonlijke, collectieve of ideologische haat betreft. Zogeheten ‘hate laws’ moeten dan ook worden afgeschaft, niet alleen uit principe, maar ook om de praktische reden dat ze maatschappelijk dikwijls worden gebruikt om politieke of ideologische tegenstanders in diskrediet te brengen, die in werkelijkheid hemelaal niet racistisch zijn.

Na de vrijheid va het individu komt de vrijheid van de groep, van land of volk, van de collectieve gemeenschap waartoe men behoort. De vrijheid van een volk betekent in de praktijk de soevereiniteit en onafhankelijkheid van een land of een volk. Het betekent dat een land niet door buurlanden mag worden veroverd en onderworpen, zoals Nederland tussen 1940 en 1945 door Duitsland. De vrijheid van het land en van het volk maakt de vrijheid van het individu mogelijk.

Een land kan zijn onafhankelijkheid ineens of geleidelijk verliezen. Het kan door een militaire nederlaag, zoals in 1940, maar het kan ook door middel van geleidelijke overheveling van constitutionele en legislatieve bevoegdheden van Nederland naar de instellingen van de Europese Unie, zoals die vanaf 1992 tot 2019 heeft plaatsgevonden. Als 80% van de wetten niet meer in Nederland, maar in Brussel gemaakt wordt, is Nederland de facto geen soeverein land meer.

Nederlandse wetten moet dus weer boven Europese regels en richtlijnen gaan.

Verdragen tussen landen zijn bedoeld om de bilaterale, trilaterale of multilaterale betrekkingen te regelen, niet om binnenlandse veranderingen door te voeren in het ene of het andere land. Verdragen mogen dus niet meer boven de uitspraken van de hoogste rechtscolleges gaan. Dit geldt ook voor klimaatverdragen en migratie-afspraken.

Regeringen mogen weliswaar verdragen sluiten, die niet ter goedkeuring aan de bevolking voorgelegd hoeven worden, maar de burger heeft het recht om een specifiek verdrag op elk moment – vooraf of na afloop – middels een referendum te vernietigen.

Het hoogste beslissingsorgaan is dus het referendum. Maar het referendum mag alleen beslissen over collectieve aangelegenheden.

Thierry Baudet heeft begrepen dat een kleine overheid een voorwaarde is voor een gezonde democratie. Daarmee wordt immers verhinderd dat democratie verwordt tot de ‘tirannie van de meerderheid’ of tot het spreekwoordelijke gesprek tussen twee wolven en een schaap over wat ze met de lunch gaan eten.

Baudet heeft de directe democratie bevrijd uit de gevangenis van het linkse denken.

Het is nu mogelijk om Nederland te hervormen.

Wij zullen zullen Forum voor Democratie daarbij adviseren, zowel op binnenlands gebied, als in Europa en in onze handelsbetrekkingen met het land van Peter de Grote.

Wij zullen drie weken lid blijven van Forum en dan kijken of wij een bijdrage hebben kunnen leveren. Neemt men geen contact met ons op, dan zullen wij ons lidmaatschap weer opzeggen.

Het lidmaatschap is namelijk puur praktisch bedoeld: om samen met gelijkgestemden positieve veranderingen teweeg te brengen, die van Nederland weer een vrij, gezond en welvarend land maken.